Vokalkurs 1 & 2

 

English info  at the end

Foto: Embla Karidottir

 

Kursdag: Mandag

Kursoppstart: Mandag 25.mars.19

Kurslengde: 5 uker

Kurssted: USF Verftet, 4.etasje, Musikkorridoren

Instruktør: Birgitta Alida Hole

Registreringsskjema for påmelding


Foto: Embla Karidottir

På våre vokalkurs blir du tryggere på stemmen din, både ved å synge sammen med andre, alene foran de andre, og å legge koring på andres solo.

Deltakerne får en innføring i lyd- og mikrofonteknikk, og bruk av sanganlegg.

AKKS Bergen sitt vokalkurs har hovedfokus på mestringsfølelse og vi oppfordrer våre deltakere til å opptre på AKKS-Konserten som arrangeres i slutten av hvert semester.

Nybegynnerkurset (Vokal  1 kl. 17-19) gir deg innføring i grunnleggende sangteknikk. Fast innslag på disse kursene er oppvarmingsteknikker, avspenning- og pusteøvelser. Her kreves ingen forkunnskaper

Foto: Embla Karidottir

FULLT KURS: På kurset for viderekomne (Vokal 2 kl. 19-21)
bygger videre på nybegynnerkurset og er

for deg som kan grunnleggende
sangteknikk og oppvarmingsteknikker.

Her blir man mer teknisk. Det jobbes med improvisasjon til akkompagnement, og en vil arbeide med å dyrke frem personlig stemme og fremme personlig uttrykk. Vi anbefaler to nybegynnerkurs før man melder seg på dette kurset. Kurset for viderekomne er fullt, men vi har ledige plasser på onsdagskurset vårt. Les mer her!

På begge kurs vil store deler av kurset vil bli lagt opp etter nivået på deltakerne.

Er du usikker på nivået ditt?
Ta kontakt med oss på kontoret@bergen.akks.no .

På kursene vil store deler av kurset vil bli lagt opp etter nivået på deltakerne.

Trykk her for å komme til registreringsskjema for påmelding


 

Photo: Xin Li

Om instruktøren: 

 

Birgitta Alida Hole går under artistnavnet Birgitta Alida. Hun er også til daglig vokalist i de to kritiskroste bandene Lumikide og Strange Hellos. De siste semestrene har hun vært instruktør på AKKS Bergen sine vokalkurs og fått deltagerne til å spire. Birgitta er kjent for å skape trygge og gode vokalkurs.

Birgitta er opprinnelig fra Tromsø, har gått musikklinja ved Kongsbakken Videregående Skole, gått jazzlinja ved Sund FHS og studert jazzvokal ved Griegakademiet i Bergen, hvor hun ble uteksaminert i mai 2016. Med brederfaring som musiker har Birgitta mye å lære vekk til deltagerne på vokalkurs.

 

 

 

 


Foto: AKKS Bergen

Praktisk om kurset:

 • Undervisningen foregår i grupper på opptil 5 deltakere. Undervisning er likevel i stor grad tilpasset individuelt nivå og sjanger hos de ulike deltakerne.
 • Hver deltaker velger ut en sang de jobber med under hele kurset.
 • Det er mulighet for gratis øving i AKKS Bergens øvingslokaler utover kursdagene.
 • Kurset holdes på mandag 25.3, 1.4, 8.4, 29.4 & 6.5. Ikke kurs i påskeferien 15.4 & 22.4. 

Priser instrument- og vokalkurs vår 2019:

  • kr. 1140*,- 25 år eller yngre
  • kr. 1340*,- 26 år eller eldre
   *inkludert AKKS- medlemskap. Er du alt medlem trekkes kontigenten av kursprisen.
  • kr. 2000,- om du ikke ønsker medlemskap

 


Foto: Embla Karidottir

Musikkopplæring for alle! 

Vi i AKKS Bergen ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for deltakelse i musikkaktivitet. Dersom du er under 18 år og har begrenset økonomi kan du/foresatte søke om å få helt eller delvis redusert deltakeravgift på våre ordinære kurs, spesialkurs og Loud! Jentenes bandleir. Hos oss kan du også bruke aktivitetskortet. For å benytte deg av tilbudet velger du dette i påmeldingskjema og vi tar kontakt med deg/foresatte. 

Har du spørsmål ta kontakt med daglig leder på bergen@akks.no.
Denne ordningen er støttet av Bufdir og gjelder for året 2019. 

 


Course day: Monday
Course start: Monday 25th of March.19
Course length: 5 weeks
Course place: USF Verftet, 4th floor, Music corridor

On our vocal course, you become safer on your voice, both by singing with others and in front of the others.

Participants get an introduction to audio and microphone techniques and learn how to use of the mixer.

AKKS Bergen’s vocal courses main focus of focuses on sense of achievement and earlie starting playing songs and we encourage our participants to perform at the AKKS Concert organized at the end of each semester.

The beginners course (Vokal 1 at 17-19) gives you introduction to basic vocal techniques. A solid feature of these courses is relaxation in the voice, vocal- and breathing exercises. Here no prior knowledge is required.

The course for furthering (Vokal 2 at 19-21) builds on the beginner course and is for you who can the basic singing and heating techniques. Here we work more technical. We practice improvisation to accompaniment, and one will work with own personal voice and personal expression. We recommend two beginners courses before signing up for this course.

On both courses, large parts of the course will be set up according to the level of participants.
Are you unsure about your level? Contact us at kontor@bergen.akks.no.

Practical about the course:

 • Teaching takes place in groups of up to 5 participants. However, teaching is largely adapted to the individual level and genre of the various participants.
 • Each participant chooses a song they work throughout the course.
 • There is the opportunity for free practice in the AKKS Bergens practice rooms in addition to the course days.
 • The course is held on Mondays 25.3, 1.4, 8.4, 29.4 & 6.5.
  No course in the easter holiday  15.4 & 22.4.

Prices instrument and vocal courses spring 2019:
kr. 1140*,- 25 year  or younger
kr. 1340*,- 26 year or older
* including AKKS membership. If you already is an member the membership cost will be taken of the course price.
kr. 2000,- if you don’t wish membership

Tilbake